Nhà họp văn phòng TW Đảng (A1)

 

Nhà họp văn phòng TW Đảng - A1

Công ty Thép Vĩnh Bình : Cung cấp vật tư ống gió

Nguyên liệu:Tôn Phương Nam